Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

Konkursi eeskirjad

Artikkel 1: Konkursi teema

Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus kutsuvad noori kõigist ELi liikmesriikidest osalema ELi arengu, integratsiooni ja Euroopa identiteedi teemalisel konkursil.

Karl Suure Euroopa noorteauhind antakse projektidele, mis:

 • edendavad mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil;
 • toetavad ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni;
 • on eeskujuks Euroopas elavatele noortele ja toovad konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest.

Projektides võib keskenduda mitmesuguste Euroopa mõõtmega noorteürituste, noorsoovahetuste või veebiprojektide korraldamisele.

Artikkel 2: Taotluste esitamise tähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2014. Taotlusvormid on kättesaadavad Karl Suure Euroopa noorteauhinna veebisaidil (www.charlemagneyouthprize.eu) ja liikmesriikide Euroopa Parlamendi infobüroode veebisaitidel.

Konkursi kohta saab lisateavet infobüroodest.

Artikkel 3: Osalemistingimused

Kandidaadid peavad olema 16–30 aastat vanad.

Osalejad peavad olema ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või alalised elanikud.

Osaleda võib individuaalselt või rühmana. Rühma- või rahvusvaheliste projektide korral saab projekti esitada ainult ühes riigis.

Taotluse võib täita mis tahes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Konkursile esitatud projektid peavad olema alanud ja:

a) lõppenud käesoleva konkursi taotlustähtajale eelneva kalendriaasta (12 kuud) jooksul või

b) veel kestma.

Kõik taotlused peavad sisaldama järgmisi andmeid:

 • projekti pealkiri
 • taotleja perekonnanimi, eesnimi või organisatsiooni nimi (kui on asjakohane)
 • kodakondsus
 • sünnikuupäev
 • kontaktaadress
 • meiliaadress
 • telefoninumber (mobiil- ja/või lauatelefon)
 • veebisait (kui on olemas)
 • projekti täielik kirjeldus
 • kokkuvõte (1–3 lehekülge) inglise, prantsuse või saksa keeles
 • deklaratsioon ELi-poolse rahastamise kohta (kui on asjakohane)

Taotlejad peavad säilitama dokumentide koopiad, sest auhinnakomisjon ei pruugi dokumente tagastada.

Artikkel 4: Konkursist kõrvalejätmine

Osaleda ei saa järgmised projektid:

 • projektid, mille on esitanud Euroopa institutsioonides või Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuses töötavad inimesed;
 • teadustööd ja publikatsioonid;
 • projektid, mida rahastatakse enam kui 50% ulatuses ELi institutsioonide kaudu, välja arvatud juhul, kui rahastatakse ainult projekti käivitamist või kaetakse ainult programmi jooksvad kulud, näiteks osalejate kulud, kuid projekti ettevalmistamine, elluviimine ja hindamine toimuvad vabatahtlikkuse alusel;
 • projektid, millele on juba antud mõne Euroopa institutsiooni auhind, sh Karl Suure Euroopa noorteauhinna eelmiste konkursside kolm võitnud projekti;
 • projektid, mille kohta on esitatud mittetäielik taotlus või mille taotlus on saadetud mitmes osas. 

Artikkel 5: Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste põhimõtete alusel:

 • projekt peab vastama konkursi eesmärkidele: edendama mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ning tooma konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest;
 • eelistatakse projekte, mis on loodud mitut liikmesriiki esindavate noorte ühistööna;
 • erilist tähelepanu pööratakse vabatahtlikkuse alusel läbiviidavatele projektidele.

 

Artikkel 6: Valikumenetlus

Karl Suure Euroopa noorteauhinna võitja valitakse välja kahes etapis.

Esimene etapp: riikide auhinnakomisjonid, mis koosnevad vähemalt kahest Euroopa Parlamendi liikmest ja ühest noorteorganisatsioonide esindajast, valivad 3. märtsiks 2014 kõigis 28 liikmesriigis välja ühe võitja.

Teine etapp: Euroopa auhinnakomisjon, mis koosneb kolmest Euroopa Parlamendi liikmest, Euroopa Parlamendi presidendist ja neljast Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajast, valib 17. aprilliks 2014 riikide auhinnakomisjonide esitatud 28 projekti hulgast välja võitja.

Euroopa auhinnakomisjoni otsus on lõplik. Auhinnakomisjon jätab endale õiguse jätta kõrvale kõik taotlused, mis ei vasta konkursi nõuetele.

Artikkel 7: Auhind

Parim projekt saab auhinnaks 5000 eurot, paremuselt teine projekt 3000 eurot ja kolmas 2000 eurot.

Riikide tasandil välja valitud 28 projekti esindajad kutsutakse 27. mail 2014. aastal Saksamaal Aachenis toimuvale autasustamistseremooniale.

Auhinnad kolmele parimale projektile annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindaja.

Auhinnaga kaasneb laureaatide jaoks kutse külastada Euroopa Parlamenti (Brüsselis või Strasbourgis). 

Artikkel 8: Autoriõigused

Euroopa Parlamendil ja Aachenis asuval Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutusel on õigus levitada esitatud materjale tutvustamiseks, meediakajastuseks ning reklaami eesmärgil.

Artikkel 9: Vastutus

Korraldajaid ei saa pidada vastutavaks konkursi tühistamise, edasilükkamise või muutmise eest ettenägematutel asjaoludel, samuti ei vastuta nad taotluste transportimise käigus aset leida võivate varguste, kadumiste, viivituste või kahju eest.

Artikkel 10: Eeskirjadega nõustumine

Konkursil osalemiseks tuleb täielikult nõustuda käesolevate eelnimetatud eeskirjadega.