Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 

Konkursi eeskirjad

Artikkel 1: Konkursi teema

Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus kutsuvad noori kõigist ELi liikmesriikidest osalema ELi arengu, integratsiooni ja Euroopa identiteedi teemalisel konkursil.

Karl Suure Euroopa noorteauhind antakse projektidele, mis:

 • edendavad mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil;
 • toetavad ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni;
 • on eeskujuks Euroopas elavatele noortele ja toovad konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana koos elavatest eurooplastest.

Projektides võib keskenduda mitmesuguste Euroopa mõõtmega noorteürituste, noorsoovahetuste või veebiprojektide korraldamisele.

Artikkel 2: Taotluste esitamise tähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2016. Taotlusvorm on kättesaadav Karl Suure Euroopa noorteauhinna veebilehel (www.charlemagneyouthprize.eu).

Konkursi kohta saab täpsemat teavet Karl Suure Euroopa noorteauhinna sekretariaadist aadressil ECYP2016@ep.europa.eu.

Artikkel 3: Osalemistingimused

Kandidaadid peavad olema 16–30 aastat vanad.

Osalejad peavad olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või alalised elanikud.

Osaleda võib individuaalselt või rühmana. Rühma- või rahvusvaheliste projektide korral võib projekti esitada ainult ühes riigis.

Taotluse võib täita mis tahes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Konkursile esitatud projektid peavad olema alanud ja

a) lõppenud käesoleva konkursi taotlustähtajale eelneva kalendriaasta (12 kuud) jooksul või

b) veel kestma.

Kõik taotlused peavad sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotleja perekonnanimi, eesnimi ja organisatsiooni nimi (kui on asjakohane)
 • elukohariik
 • kodakondsus
 • sünnikuupäev
 • meiliaadress
 • telefoninumber 
 • veebisait (kui on olemas)
 • projekti pealkiri
 • kokkuvõte inglise, prantsuse või saksa keeles
 • projekti täielik kirjeldus 
 • deklaratsioon ELi-poolse rahastamise kohta (kui on asjakohane)

Arvesse lähevad üksnes elektroonilise taotlusvormi teel esitatud projektid.

Artikkel 4: Konkursist kõrvalejätmine

Esitada ei saa järgmisi projekte:

 • projektid, mille on esitanud Euroopa institutsioonides või Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuses töötavad inimesed;
 • teadustööd ja publikatsioonid;
 • projektid, mida rahastatakse enam kui 50% ulatuses ELi institutsioonide kaudu, välja arvatud juhul, kui rahastatakse ainult projekti käivitamist või kaetakse ainult programmi jooksvad kulud, näiteks osalejate kulud, kuid projekti ettevalmistamine, elluviimine ja hindamine toimuvad vabatahtlikkuse alusel (sellisel juhul tuleks esitada üksikasjalik teave);
 • projektid, millele on juba antud mõne Euroopa institutsiooni auhind, sh Karl Suure Euroopa noorteauhinna eelmiste konkursside kolm võitnud projekti;
 • projektid, mis on kohale toodud isiklikult või saadetud postiga, projektid, mille kohta on esitatud mittetäielik taotlus või mille taotlus on saadetud mitmes jaos;
 • projektid, mida pole veel alustatud.

Artikkel 5: Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste põhimõtete alusel:

 • projektid peavad täitma konkursi eesmärke: edendama mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil; toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ning tooma konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana koos elavatest eurooplastest;
 • eelistatakse projekte, mis on loodud mitut liikmesriiki esindavate noorte ühistööna;
 • erilist tähelepanu pööratakse vabatahtlikkuse alusel läbiviidavatele projektidele.

Artikkel 6: Valikumenetlus

Karl Suure Euroopa noorteauhinna võitja valitakse välja kahes etapis.

Esimene etapp: riikide auhinnakomisjonid, mis koosnevad vähemalt kahest Euroopa Parlamendi liikmest ja ühest noorteorganisatsiooni esindajast, valivad kõigis 28 liikmesriigis 11. märtsiks 2016 välja ühe võitja.

Teine etapp: Euroopa auhinnakomisjon, mis koosneb kolmest Euroopa Parlamendi liikmest, Euroopa Parlamendi presidendist ja neljast Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajast, valib 7. aprilliks 2016 riikide auhinnakomisjonide esitatud 28 projekti hulgast välja võitja.

Euroopa auhinnakomisjoni otsus on lõplik. Auhinnakomisjon jätab endale õiguse jätta kõrvale kõik taotlused, mis ei vasta konkursi nõuetele.

Artikkel 7: Auhind

Parim projekt saab auhinnaks 5000 eurot, paremuselt teine projekt 3000 eurot ja kolmas 2000 eurot.

Väljavalitud 28 riigi projektide esindajad kutsutakse Saksamaal Aachenis 3. mail 2016 toimuvale auhinnatseremooniale.

Auhinnad kolmele parimale projektile annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindaja.

Auhinnaga kaasneb laureaatide jaoks kutse külastada Euroopa Parlamenti (Brüsselis või Strasbourgis).

Artikkel 8: Autoriõigused

Euroopa Parlamendil ja Aachenis asuval Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutusel on õigus levitada esitatud materjale tutvustamiseks, meediakajastuseks ning reklaami eesmärgil.

Artikkel 9: Vastutus

Korraldajaid ei saa pidada vastutavaks konkursi tühistamise, edasilükkamise või muutmise eest ettenägematu olukorra tõttu. Soovitame tungivalt mitte jätta taotluste esitamist viimasele minutile. Sellisel juhul ei pruugi taotlus internetiühenduse aegluse, serveritõrgete või muude probleemide tõttu, mille üle puudub korraldajatel kontroll, tähtajaks kohale jõuda.

Artikkel 10: Eeskirjadega nõustumine

Konkursil osalemiseks tuleb täielikult nõustuda käesolevate eeskirjadega.